Warunki korzystania ze witryny internetowej Star Beta

Witryna internetowa Star Beta (dalej: Witryna) jest internetowym serwisem informacyjnym firmy Star Beta (dalej: Star Beta), a korzystanie z niej zależy od wyrażenia zgody na warunki korzystania ujęte poniżej. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed uzyskaniem dostępu lub skorzystaniem z Witryny. Uzyskując dostęp lub korzystając z Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków korzystania. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić takiej zgody, nie mogą Państwo uzyskiwać dostępu lub korzystać z Witryny. Star Beta może modyfikować warunki korzystania w dowolnym momencie, a wszelkie wprowadzone modyfikacje będą obowiązywać Użytkowników wraz z chwilą publikacji zmodyfikowanego tekstu w Witrynie. Użytkownik zobowiązuje się do okresowego zapoznawania się warunkami korzystania z Witryny w celu dowiadywania się o takich modyfikacjach, a dalsze uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Witryny uważa się za akceptację zmodyfikowanych warunków.

1. Prawa autorskie, licencje i pomysły.
Zawartość Strony w całości jest chroniona międzynarodowym prawem autorskim oraz międzynarodowym prawem znaków towarowych. Właścicielami praw autorskich są firma Star Beta, jej partnerzy lub inne osoby trzecie będące licencjodawcami. Modyfikowanie, kopiowanie, przetwarzanie, ponowna publikacja, przesyłanie, postowanie, przekazywanie lub dystrybucja tekstu, grafiki, kodu i/ lub oprogramowania w jakiekolwiek formie jest zabroniona. Użytkownik może drukować i pobierać fragmenty materiałów z różnych miejsc w Witrynie jedynie na własny użytek niekomercyjny pod warunkiem, że nie będzie modyfikował ani usuwał z materiałów adnotacji o własności lub prawach autorskich. Użytkownik udziela Star Beta niewyłącznej, nieodpłatnej, ważnej na całym świecie, bezterminowej licencji z prawem udzielania sublicencji na przetwarzanie, dystrybucję, przekazywanie, publiczne wyświetlanie i publiczne przedstawianie wszystkich materiałów i innych informacji zamieszczanych przez Użytkownika w publicznych częściach Witryny (takich jak tablica ogłoszeniowa oraz fora i grupy dyskusyjne) lub wiadomościach e-mail wysyłanych do firmy Star Beta wszelkimi środkami i za pomocą jakichkolwiek mediów już istniejących lub stworzonych po publikacji niniejszych warunków. Użytkownik wyraża zgodę na tworzenie materiałów pochodnych na podstawie wymienionych wyżej materiałów i danych (bez ograniczeń dotyczy to również zawieranych w nich pomysłów na ulepszenie lub tworzenie nowych produktów i usług). Użytkownik udziela Star Beta zgody na użycie jego imienia i nazwiska w powiązaniu z przesłanymi materiałami i innymi informacjami oraz w powiązaniu z reklamami, marketingiem i materiałami promocyjnymi nawiązującymi do tych danych i materiałów. Użytkownik oświadcza, że nie będzie mieć roszczeń wobec Star Beta z powodu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności w komunikacji ze Star Beta.
Znaki towarowe.
Publikacje, produkty, zawartość Witryny i usługi opisywanie w warunkach użytkowania Witryny lub w Witrynie są wyłącznymi znakami towarowymi lub usługowymi firmy Star Beta. Nazwy innych produktów i firm wymienione w Witrynie mogą być znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

2. Korzystanie z Witryny.
Użytkownik rozumie, że poza informacjami, produktami lub usługami jasno określonymi jako dostarczane przez Star Beta, Star Beta w żaden sposób nie operuje informacjami, produktami lub usługami w Internecie, nie kontroluje ich ani nie zatwierdza. Poza informacjami, produktami lub usługami identyfikowanymi jako pochodzące od firmy Star Beta, wszystkie informacje, produkty lub usługi oferowane w Witrynie lub w Internecie są oferowane przez osoby trzecie, które nie są związane ze Star Beta. Użytkownik rozumie również, że Star Beta nie może i nie gwarantuje ani nie ręczy za to czy pliki do pobrania z Witryny będą wolne od wirusów, robaków, trojanów lub innego kodu zdradzającego właściwości umożliwiające infekowanie systemów komputerowych lub zniszczenie ich. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie wystarczających procedur i kontroli w celu spełnienia swoich wymagań odnośnie adekwatności wprowadzania i wyprowadzania danych oraz za posiadanie dodatkowego środka zapisu danych w razie ich utraty.

Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność i akceptuje ryzyko, jakie niesie ze sobą korzystanie z Witryny i Internetu. Star Beta dostarcza Witrynę i związane z nią informacje w takim stanie, w jakim zostały wytworzone (“as is”) i nie daje żadnych wyrażonych wprost ani domniemanych gwarancji, zapewnień lub oświadczeń (łącznie z nieograniczonymi gwarancjami własności, nienaruszania prawa, i domniemanymi gwarancjami przydatności handlowej lub gwarancjami przydatności do konkretnego zastosowania) w odniesieniu do serwisu internetowego, wszelkiej informacji handlowej lub usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lub ogólnie w Internecie, w związku z czym Star Beta nie ponosi odpowiedzialności finansowej za wszelkie koszty lub uszkodzenia wynikające pośrednio lub bezpośrednio z jakiejkolwiek transakcji. Ocena poprawności, kompletności i przydatności wszystkich opinii, rad, usług, handlu i innych informacji dostarczanych przez serwis lub ogólnie w Internecie leży po stronie Użytkownika. Star Beta nie gwarantuje, że korzystanie z serwisu będzie przebiegać bez przerw i błędów lub że defekty w serwisie będą poprawiane. Użytkownik rozumie również, że ze względu na swoją naturę Internet zawiera nieedytowane materiały, których część może zawierać treści erotyczne lub powszechnie uznane za obelżywe. Użytkownik uzyskuje dostęp do tego rodzaju materiałów na własne ryzyko. Star Beta nie ma kontroli nad takimi materiałami ani nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W żadnym wypadku firma Star Beta nie będzie odpowiedzialna za:
I. Jakiekolwiek szkody przypadkowe, wtórne lub pośrednie (włącznie, ale nie wyłącznie, ze stratą zysków, tymczasowym zaprzestaniem działalności, utratą programów lub informacji, itp.), wynikające z nieumiejętnego użytkowania serwisu lub informacji, transakcji przeprowadzanych w serwisie, pobierania danych z serwisu, lub jakichkolwiek opóźnień informacyjnych lub opóźnień w usłudze, nawet w przypadku, gdy Star Beta lub jej pełnoprawni przedstawiciele zostali poinformowani o możliwości zaistnienia takowych szkód, lub
II. Jakiekolwiek roszczenia co do błędów, pominięć, lub innych nieprawidłowości w działaniu serwisu I/lub materiałach lub informacji pobieranych z serwisu. Ponieważ niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie odnosić się do niektórych Użytkowników. W takich krajach odpowiedzialność Star Beta jest ograniczona w najwyższym stopniu, jaki dopuszcza lokalne prawo.
Star Beta nie składa żadnych oświadczeń dotyczących innych stron internetowych, do których Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez tę Witrynę lub które mogą zawierać linki do tej Witryny. Uzyskując dostęp do witryny niezwiązanej z firmą Star Beta, Użytkownik rozumie, że jest ona niezależna od firmy Star Beta oraz, że firma Star Beta nie ma kontroli nad jej zawartością. Ponadto, obecność na takiej stronie linku do witryny Star Beta nie oznacza, że firma Star Beta daje jakiekolwiek zapewnienie lub jest odpowiedzialna za zawartość takiej strony lub korzystanie z niej.

3. Zabezpieczenia.
Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie, obronę i zwolnienie z odpowiedzialności firmy Star Beta, jej dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców oraz osoby trzecie dostarczające informacje do Serwisu od i przeciwko wszelkim stratom, wydatkom, szkodom i kosztom, włącznie z kosztami czynności prawnych wynikających z jakichkolwiek naruszeń niniejszych Warunków (włącznie z niezachowaniem należytej staranności lub bezprawnego działania) przez Użytkownika lub inne osoby uzyskujące dostęp do Serwisu.

4. Prawa osób trzecich.
Postanowienia ujęte w paragrafie 2 (Korzystanie z Witryny) i paragrafie 3 (Zabezpieczenia) działają na korzyść firmy Star Beta oraz jej urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i jakichkolwiek osób trzecich, będących dostawcami informacji do Serwisu. Każda z tych osób lub firm ma prawo wprowadzać w życie i dochodzić swoich praw we własnym imieniu bezpośrednio przeciw Użytkownikowi.

5. Okres trwania i wypowiedzenie umowy.
Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron w dowolnym momencie, bez okresu wypowiedzenia oraz z powodu dowolnej przyczyny. Postanowienia paragrafu 1 (Prawa autorskie, licencje i pomysły), paragrafu 2 (Korzystanie z Witryny), paragrafu 3 (Zabezpieczenia), paragrafu 4 (Prawa osób trzecich) oraz paragrafu 6 (Postanowienia dodatkowe) zachowują ważność również po wypowiedzeniu niniejszej umowy.

6. Postanowienia końcowe.
Niniejsze warunki użytkowania muszą opierać się i być w zgodzie z zasadami prawa australijskiego, regulującymi kwestie umów zawartych i wykonywanych w Australii. Użytkownik wyraża zgodę na przeprowadzenie jakichkolwiek czynności prawnych lub procesu sądowego w jakimkolwiek celu, dotyczącego niniejszych Warunków korzystania lub obowiązków osób trzecich pomiędzy firmą Star Beta a Użytkownikiem , wyłącznie w sądzie federalnym lub stanowym pozostającym w jurysdykcji Australii. Wszelkie powództwa lub roszczenia wobec Serwisu muszą rozpocząć się w ciągu jednego roku od momentu zaistnienia roszczenia lub powodu powództwa. W przeciwnym razie takie powództwo lub roszczenie ulegnie przedawnieniu. Zaniechanie przez firmę Star Beta domagania się lub egzekwowania ścisłego wykonania któregoś z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Zarówno postępowanie Stron jak i praktyki rynkowe nie mogą stanowić podstawy do modyfikacji jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy. Firma Star Beta może scedować niniejszą umowę oraz prawa i obowiązki z niej wynikające na inny podmiot bez uprzedniego poinformowania Użytkownika.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.