POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY WWW.STARBETA.COM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY WWW.STARBETA.COM.PL

1.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.            Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest firma Star Beta Poland sp. z o.o., adres siedziby: ul. Wadowicka 3A, 1 piętro, 30-347 Kraków, Polska, adres do doręczeń: ul. Wadowicka 3A, 1 piętro, 30-347 Kraków, Polska, NIP: 6793184362, REGON: 383279436, adres poczty elektronicznej: info@starbeta.com.pl, zwana dalej “Administratorem”.

2.            Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2.            RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.            CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony w przypadku:

– skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora:

a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)

b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)

c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

2.            RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

a.            Imię i nazwisko,

b.            Data urodzenia,

c.             Adres e-mail,

d.            Adres zamieszkania,

e.            Nr telefonu,

f.             Wykształcenie,

g.            Doświadczenie zawodowe

3.            OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

a.            w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b.            w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4.            Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5.            Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6.            Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

7.            Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

8.            Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a.            przetwarzane zgodnie z prawem,

b.            zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c.             merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3.            UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1.            Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2.            Dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy Star Beta, jeśli wyraziła Pani / Pan zgodę na takie przekazanie.

4.            PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.            Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.            Podstawy prawne żądania użytkownika:

a.            Dostęp do danych – art. 15 RODO

b.            Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

c.             Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

d.            Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

e.            Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

f.             Sprzeciw – art. 21 RODO

g.            Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3.            W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@starbeta.com.pl.

4.            W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5.            W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.            PLIKI “COOKIES”

1.            Strona Administratora używa plików „cookies”.

2.            Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3.            W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: stałe

a.            „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4.            Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5.            Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.            USŁUGI ANALITYCZNE DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH

Dla wewnętrznych celów statystycznych monitorujemy ilość osób odwiedzających naszą stronę. Używamy danych, takich jak:

•             rejestracja liczby osób odwiedzających nasze witryny internetowe,

•             rejestracja czasu, który goście spędzają na naszej witrynie internetowej,

•             ustalanie, które części naszej witryny internetowej wymagają zmian lub

•             optymalizacja witryny internetowej.

 

Wykorzystujemy następujące usługi dla celów statystycznych (można je dezaktywować po zainstalowaniu Ciasteczka rezygnacyjnego lub po kliknięciu na hiperłącze):

 

Google Analytics

 

Google Analytics jest to narzędzie służące do analizy zasobów sieci Web oferowane przez Google Ireland Limited („Google”) –  firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, aby pozwolić operatorowi witryny internetowej na przeanalizowanie sposobu jej wykorzystania przez użytkowników. Informacje generowane przez Ciasteczko na temat Twojego wykorzystania tej witryny internetowej jest zwykle przekazywana do serwera Google w USA i są tam przechowywane. Google dokona uprzedniego skrócenia Twojego adresu IP znajdującego się na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych państw będących stroną Umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w przypadkach wyjątkowych na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam dopiero zostanie skrócony. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w kontekście Google Analitycs nie jest scalany z innymi danymi Google. Przechowywane Ciasteczka Google Analytics są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl

W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.            Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

3.            W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.